MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA ORCHID 1

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA ORCHID 2

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA IRIS 1

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA IRIS 2

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA IRIS 3

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA IRIS 4

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA JASMINE 1

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN QUẬN 10
TÒA JASMINE 2